Zuo Xinyu

Zuo Xinyu

Zuo Xinyu
Manager, Customer Success

Ex. IIF、WORLDCABIN、Graduate school of Comprehensive Human Sciences,Tsukuba University
Hobby. Trip, Drive, Training